Skip to content

Samfunnstjeneste eller tvangsarbeid?

June 7, 2011

Hvorfor er obligatorisk samfunnstjeneste tilsynelatende helt greit når den utføres av menn med våpen i hånd, men totalt forkastelig om vi inkluderer kvinnene og bytter ut våpen med verktøy?

Arbeiderpartiets politiske tankesmie Internasjonalt forum vurderer nå å supplere verneplikten med obligatorisk samfunnstjeneste – for begge kjønn.

– I mange år har vi lukket øynene for at verneplikten har blitt svært selektiv. Men verneplikt må vi ha. På sikt, som et tillegg til militærtjeneste, kan det å innføre en bred, obligatorisk samfunnstjeneste for både jenter og gutter derfor være interessant, sier forumets leder Marit Nybakk¹.

– At man har en form for samfunnstjeneste, både for å støtte viktige samfunnsfunksjoner og som en del av borgerplikten, er en gunstig ordning. Det vil gjøre systemet mer rettferdig, utdyper nestleder Monica Mattsson til Dagbladet.

Intet nytt under solen

Reaksjonene har naturligvis ikke latt vente på seg, og de har i all hovedsak vært negative.

 «Ap vil ha tvangsarbeid», skriver Anne Siri Koksrud på minervanett.no.

Dette utsagnet er representativt for mye av kritikken mot forslaget. For norske liberalere er obligatorisk samfunnstjeneste og tvangsarbeid to sider av samme sak. Dette er ikke bare ei helt legitim holdning, jeg er i stor grad tilbøyelig til å være enig. Imidlertid er det ikke sånn at dette med tvangsarbeid er noe helt nytt som de fæle sosialistene i Internasjonalt forum ønsker å innføre så å si over natta. Så vidt jeg veit har den norske staten benytta seg av tvangsarbeid helt siden 1814.

Forumet har rett i at dagens verneplikt er svært urettferdig. Men i stedet for å ta konsekvensen av dette, er visst idéen å erstatte urett med mer urett. Eller “alle skal med”, om du vil. Nybakk kaller det selvsagt ikke tvangsarbeid, men ”obligatorisk samfunnstjeneste”, eller ”borgerplikt”. Forslaget er like dårlig uansett hva det heter, skriver Koksrud.

Selvfølgelig har ingen i Internasjonalt forum sagt ordrett at de ønsker å innføre tvangsarbeid. Og den norske staten holder seg naturligvis ikke med noe Tvangsarbeidsverk. Tvangsarbeid er et skjellsord, og i den norske politiske virkeligheten er det alltid motstanderne av et gitt tiltak som snakker om tvangsarbeid. Tilhengerne bruker andre ord og begreper. Som samfunnstjeneste. Eller verneplikt.

Inkonsekvent og prinsippløst

Selv om jeg lenge har vært tilhenger av ei slags utvida totalverneplikt for begge kjønn, har jeg ingen problemer med å forstå Koksruds argumentasjon. Dersom forslaget fra Internasjonalt forum beskrives noenlunde riktig i Dagbladet, er jeg enig i at dette grenser mot det vi kan kalle statlig tvangsarbeid. I likhet med Koksrud ser jeg også at dette utspillet fører med seg ei rekke problemer av både praktisk, juridisk og moralsk art.

Det gjør imidlertid i høyeste grad dagens vernepliktsordning også. Det ligger kanskje i nordmenns natur – eller menneskers generelt – at vi er skeptiske til alt nytt, og redde for store forandringer. Imidlertid synes jeg det er både inkonsekvent og prinsippløst at så mange oppegående og samfunnsengasjerte mennesker stilltiende aksepterer dagens ordning, mens de skriker opp om tvangsarbeid med en gang noen foreslår endringer av status quo.

Hvorfor er det en selvfølge at unge menn skal tvinges til å gi staten et år av sitt liv, mens det er fryktelig kontroversielt at unge kvinner skal gjøre det samme? Hvorfor er det moralsk høyverdig å pålegge unge mennesker å verge sitt land mot ytre militære farer, men totalt forkastelig å pålegge dem å bidra til å bygge det samme landet og verne det mot andre former for farer og forfall? Og hvorfor i all verden kalles det verneplikt når en mann gjør samfunnstjeneste med våpen i hånd, mens det er tvangsarbeid om vi bytter ut gevær med vaskekost eller automatpistol med spikerpistol?

Tvungen samfunnstjeneste – eller tvangsarbeid om du vil – er som nevnt på ingen måte uproblematisk. Et forslag om å tvinge befolkninga til å gjøre mer eller mindre samfunnsnyttig arbeid for staten for ei symbolsk betaling både er og skal være kontroversielt. Imidlertid ser jeg det som langt verre å tvinge folk til – i sin ytterste konsekvens – å dø eller drepe for konge og fedreland. Legger vi til at den eksisterende vernepliktsordninga er grovt kjønnsdiskriminerende, er dagens  glorifiserte tvangsarbeid med våpen i hånd åpenbart langt mer hårreisende enn forslaget fra Internasjonalt forum.

Viktig debatt

Kritikken mot forslaget om obligatorisk samfunnstjeneste er både forståelig og betimelig. Likevel mener jeg den er lite konstruktiv så lenge man ikke underlegger dagens ordning samme kritiske blikk og tar tak i de store og prinsipielle spørsmålene:

  • Er militær og sivil samfunnstjeneste prinsipielt forskjellige? I så fall på hvilken måte?
  • Er all tvungen samfunnstjeneste – inkludert militærtjeneste – fullstendig uakseptabel?
  • Er det greit at staten pålegger oss å dø og drepe?
  • Er det akseptabelt at halvparten av befolkninga – den mannlige – ilegges obligatorisk samfunnstjeneste mens den andre halvparten slipper?

Utspillet fra Nybakk, Mattsson & Co. gir ikke nødvendigvis veldig gode svar på noen av disse spørsmålene. Likevel – eller nettopp derfor – burde det kunne fungere som startskudd for en sårt tiltrengt prinsippdebatt, i stedet for nok en runde med skyggeboksing rundt den store rosa elefanten i rommet.

Photo: Screenpunk (CC BY-NC)

¹Opprinnelig til Dagsavisens papirutgave, men gjengitt i Dagbladet på nett.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: