Skip to content

Er SV mot likestilling?

January 24, 2008

Selv om det ikke er spesielt overraskende, er det likevel skuffende å lese at et flertall på SVs landsstyremøte mener at verneplikta bare skal gjelde oss med utovertiss.

Diskuter kjønnsnøytral verneplikt på Verden til venstre

I januar 2007 stilte forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen følgende spørsmål: Skal vi ha verneplikt for kvinner? Personlig mener jeg forsvarsministerens spørsmål var litt i lengste laget. Det reelle spørsmålet må være om vi skal ha verneplikt. Dersom vi skal ha verneplikt i Norge, må den gjelde alle norske statsborgere, uavhengig av kjønn, hårfarge, hudfarge og seksuell legning. Noe annet er og blir diskriminering, uansett hvordan man vrir og vender på det.

Likevel er det nettopp det man har gjort i flere norske partier det siste året. Vridd og vendt på det. Mens det tradisjonelt trauste Senterpartiet noe overraskende går inn for kjønnsnøytral verneplikt, har SVs landsstyremøte gjort et overraskende konservativt og lite likestillingsretta vedtak. Mens SVs nestledere Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell, samt Inga Marte Thorkildsen, Heikki Holmås og SUs Kjersti Bergstø går inn for verneplikt for kvinner, er et knapt flertall i landsstyret mot likestilling på dette viktige området.

Hårreisende urettferdig

Jeg har store problemer med å forstå at sosialister og selverklærte likestillingsforkjempere kan støtte ei så hårreisende urettferdig og åpenbart diskriminerende ordning som dagens verneplikt. I mine øyne er likestilling et spørsmål om rettferdig fordeling av både rettigheter og plikter. Dersom man velger å se på militær-/siviltjeneste som en rettighet, er det en rettighet som bør gjelde begge kjønn. Det gjør den i stor grad i dag, da kvinner har full tilgang til å avtjene militærtjeneste (men meg bejent ikke siviltjeneste) på frivillig basis.

Imidlertid mener jeg at verneplikt, slik selve ordet antyder, er en plikt. Et samfunn der menn og kvinner deler rettigheter, mens enkelte plikter bare gjelder ett kjønn, kan aldri kalles fullstendig likestilt.

Bakstreversk

Noe som har sjokkert meg mer enn selve vedtaket er de argumentene som brukes mot kjønnsnøytral verneplikt. På debattforumet Verden til venstre trekkes blant annet kvinners innsats gjennom barnefødsel og -pass fram som en parallell til eller ei erstatning for verneplikt. I mine øyne er dette både usmakelig og direkte feilaktig. Kvinners evne til å føde barn og menns mangel på denne evnen kan aldri bli noe gyldig argument i denne debatten. Graviditet og fødsel er verken noe hinder eller noen erstatning for militær-/siviltjeneste. Ja, å gå gravid tar tid. Ja, det kan være tungt og slitsomt. Ja, det å sette barn til verden kan sies å være en innsats som kommer det norske samfunnet til gode. Og nei, menn kan ikke gjøre denne jobben.

Imidlertid er det en vesentlig forskjell på barnefødsel og verneplikt. Det ene er et valg, det andre en plikt. Dersom det ene på noe som helst vis skal kunne sees som en erstatning for eller en parallell til det andre, finnes det bare to løsninger:

a) Gjør barnefødsel til en plikt (og det er det jo ingen som ønsker, hverken i SV eller andre norske partier)
b) Gjør militær-/siviltjeneste frivillig for menn.

Dersom vi som samfunn ønsker å opprettholde verneplikten, må den altså gjelde begge kjønn. Verneplikten er i praksis ei ordning som medfører frihetsberøvelse i flere måneder. Du skal ha begått relativt alvorlige forbrytelser før du rammes av like alvorlige inngrep i din personlige frihet. Jeg håper og trur at vi i Norge i dag har kommet så langt både når det gjelder demokrati og likestilling at et nytt lovforslag som frarøver halvparten av Norges befolkning opp til et år av deres liv mens den andre halvparten slipper ikke engang ville bli tatt opp til diskusjon i dagens Storting.

At ei eksisterende ordning som er så til de grader diskriminerende faktisk fortsatt forsvares av oppegående nordmenn, til og med av sosialister, kan dermed vanskelig sees som noe annet enn et utslag av anakronistiske forestillinger om kjønnsroller som lenge har vært modne for historiens skraphaug.

Foto: RODNEY K. PROUTY / US Military / Wikimedia Commons

4 Comments leave one →
 1. Synnøve permalink
  January 24, 2008 11:35 am

  Her er jeg helt enig med deg, brutter! Når det er snakk om plikt, så må det gjelde begge kjønn. Det å i det hele tatt trekke fram barnefødsler og barnepass som et argument mot likestilt verneplikt er jo som å si at man synes det er kvinnens oppgave å passe barna alene. Realiteten er nok dessverre at norske mødre per i dag bruker mer tid på barnepass enn norske fedre, men å bruke det som argument bidrar vel bare til å opprettholde denne tilstanden, og eller i verste fall at likestillingen tar noen skritt tilbake.

  Selvsagt vil ikke militære ha bruk for eller ta inn alle norske jenter og gutter i vernepliktig alder. Men dersom både gutter og jenter pliktes å ta ett år med enten siviltjeneste eller militærtjeneste, så tror jeg Norge som samfunn vil tjene på det. Jeg tror heller ikke at ungdom/unge voksne vil ha vondt av ett år i siviltjeneste/militærtjeneste før de begynner å jobbe eller studere etter videregående.

  Like

 2. January 24, 2008 11:44 am

  Ja, det er unektelig ganske rart at sosialister/feminister/likestillingsforkjempere som har brukt masse tid og krefter på å kjempe mot et anakronistisk kjønnsrollemønster plutselig trekker fram det samme mønsteret og bruker det som et argument.

  Personlig er jeg for en utvida totalverneplikt, der alle uansett kjønn kalles inn til et år i samfunnets tjeneste, det være seg militær- eller sivil-. Dette krever selvfølgelig en omorganisering av siviltjenesten, sånn at sivilarbeidere kan brukes til ei rekke fornuftige, samfunnsnyttige oppgaver det i dag ikke er lov å sette dem til.

  Like

Trackbacks

 1. Regjeringa dropper væpna likestilling « Sungame
 2. Samfunnstjeneste eller tvangsarbeid? « Sungame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: